يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الفنية والتحليلية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث.
من خلال الاستمرار في التصفح ، فإنك تقبل استخدام ملفات تعريف الارتباط.

التفضيلات cookies

إدارة شفافة

Gli uffici diplomatico-consolari all’estero costituiscono articolazioni periferiche del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che assicura la trasparenza dei propri dati attraverso la sezione “amministrazione trasparente” del sito www.esteri.it. Le sezioni della presente pagina rinviano in massima parte alle corrispondenti sezioni del sito dell’amministrazione centrale.

Per approfondimenti visita il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)