يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الفنية والتحليلية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بطرف ثالث.
من خلال الاستمرار في التصفح ، فإنك تقبل استخدام ملفات تعريف الارتباط.

التفضيلات cookies

BANDO DI GARA PER L’ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AUSILIARIE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA – SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 11.12.2020 ORE 12.00

E’ stato pubblicato il Bando di gara per l’aggiudicazione di un contratto di concessione finalizzato all’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio di visti di ingresso per l’Italia.

Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito web dell’ambasciata alla pagina  http://ambilcairo.esteri.it/ambasciata_ilcairo/it/informazioni_e_servizi/amministrazione_trasparente/gara-per-l-esternalizzazione-di.html